ALGEMENE VOORWAARDEN HOOIBERG B.V. / MRS KRIS

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Hooiberg B.V.
handelend onder de naam/namen: Mrs Kris, mrskris.com

 • Vestigings- & retouradres:
  Straat: Hanzepoort 26
  Postcode: 7575 DA
  Plaats: Oldenzaal
 • KvK-nummer: 06049848
  BTW-nummer: NL006554283B01
 • IBAN: NL86 RABO 0302 0826 97 t.n.v. Hooiberg B.V.

HooibergB.V. valt onder de Hooijergroep Holding. Correspondentie zult u dan ook ontvangen onder naam van de Hooijergroep.

Artikel 2. Begrippen en toepasselijkheid

 • 2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hooiberg B.V. (hierna: Mrs Kris) zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij Mrs Kris zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • 2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 • 2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

 • 3.1 Alle aanbiedingen van Mrs Kris zijn vrijblijvend en Mrs Kris behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • 3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mrs Kris. Mrs Kris is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mrs Kris dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • 3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief eventuele verzendkosten, vermeld.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

 • 4.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.
 • 4.2 Voor transport naar de klant toe brengen wij geen kosten in rekening bij bestellingen.
 • 4.3 Voor bepaalde betaalmethoden worden géén extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Levering

 • 5.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling, via PostNL, naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken, dan krijgt u hiervan via e-mail en/of telefonisch een bericht. Houd tijdens feestdagen altijd rekening met een levertijd die 1 á 2 werkdagen langer kan duren. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.
 • 5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 • 5.3 Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • 5.4 Levering in gedeelten is toegestaan, maar zal in de regel altijd met u gecommuniceerd worden.
 • 5.5 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. Reclames en retourzending

 • 6.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u deze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden via onze website of via e-mailadres info@mrskris.com. Indien binnen deze termijn door Mrs Kris geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Mrs Kris geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • 6.2 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 7 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan u worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer:
  a. het product gedragen en/of gewassen is;
  b. u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen.
 • 6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht om het product binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het door u aangegeven afleveradres aan Mrs Kris te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, het product niet gedragen en/of gewassen is en voorzien is van alle labels. Het product moet weer als nieuw verkocht kunnen worden. De kosten van retour zenden zijn voor uw eigen rekening.
 • 6.4 Mrs Kris zal binnen 7 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening storten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • 7.1 Iedere aansprakelijkheid van Mrs Kris en van het personeel en de producten van Mrs Kris voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Mrs Kris is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • 7.2 Mrs Kris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Mrs Kris.
 • 7.3 Iedere aansprakelijkheid van Mrs Kris jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Mrs Kris verschuldigd is.
 • 7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Mrs Kris, dan wel tussen Mrs Kris en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Mrs Kris, is Mrs Kris niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mrs Kris.

Artikel 8. Overmacht

 • 8.1 Mrs Kris heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mrs Kris gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Mrs Kris kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy

 • 9.1 Alle persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, telefoon/e-mail en bankgegevens, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • 9.2 Wij plaatsten cookies voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het surfgedrag van onze klanten. Op deze manier zijn wij in staat om verbeteringen toe te passen op de website Mrs Kris en zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
 • 9.3 Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen we u graag naar ons Privacybeleid.

Artikel 10. Diversen

 • 10.1 Indien u aan Mrs Kris bij een bestelling opgave doet van een adres, is Mrs Kris gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mrs Kris schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden verzonden.
 • 10.2 Wanneer door Mrs Kris gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mrs Kris deze voorwaarden soepel toepast.
 • 10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mrs Kris in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mrs Kris vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 10.4 Mrs Kris is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Oldenzaal, januari 2020, Hooiberg B.V.